Voor je vlucht teken je een ticket met je piloot. Als dit een externe freelance piloot is, is het contract tussen de piloot en jou. Er is geen contractuele relatie betreffende de vlucht tussen jou en vip-paragliding, dat enkel vluchten verkoopt en de logistiek van de uitvoering van alle vluchten organiseert. Sommige piloten hebben hun eigen ticketboekjes met algemene voorwaarden, andere gebruiken de boekjes die vip-paragliding heeft gedrukt. De algemene voorwaarden staan op de achterkant van elk ticket. Voor het gemak zijn ze hieronder vertaald in het Duits, Nederlands en Arabisch.

Engels

 1. Met het ondertekenen van dit tandem paragliding ticket sluiten de passagier (of zijn ouders/voogd) en de tandempiloot een contract voor luchtvervoer. Dit contract is alleen tussen beide ondertekenaars. Het bedrijf waar de boeking is gemaakt (mogelijk een externe commissiepartner) is geen partij bij dit contract.
 2. De tandempiloot verklaart in goede conditie te zijn en verplicht zich de tandemvlucht zoals geboekt door de passagier (of diens ouders/voogd) professioneel en veilig uit te voeren.
 3. De piloot bevestigt dat de weersomstandigheden veilig zijn, dat hij of zij alle kwalificaties heeft voor commercieel tandemparagliden in Oostenrijk, dat de uitrusting geschikt is voor een vlucht met deze passagier en dat de tandemvleugel en tandemreserveparachute tijdig zijn gecontroleerd door een erkend controlepunt (zie achterkant ticketboekje).
 4. Tijdens de start of landing – meestal door struikelen of wangedrag van de passagier – zijn verwondingen en schade mogelijk, hoewel zeer zeldzaam. De tandempiloot kan bijna elke denkbare vliegsituatie veilig aan, inclusief het werpen van de reddingsparachute in een noodsituatie. Desondanks blijft er een restrisico bestaan. De passagier (of zijn ouder/voogd) bevestigt dat hij hiervan op de hoogte is.
 5. De passagier verplicht zich ertoe alle instructies van de piloot voor de start, tijdens de start, tijdens de vlucht, alsook voor de landing en tijdens de landing op te volgen. De passagier moet in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeren of is verplicht om eventuele lichamelijke of geestelijke handicaps voor de start duidelijk aan de piloot te melden en uit te leggen.
 6. Voor de dekking van eventuele claims van de passagier (of zijn ouders/voogd) volgens de aansprakelijkheidsbepalingen van de Oostenrijkse “Luftfahrtgesetz”, bijvoorbeeld in het geval van een ongeluk, heeft de piloot een geschikte aansprakelijkheidsverzekering. De passagier zal niets claimen dat buiten het bereik van deze verzekering valt. Verzekeringsgegevens: zie achterkant ticketboekje.
 7. Voorwerpen zoals brillen, camera’s, mobiele telefoons, schoenen, polshorloges, sieraden en andere waardevolle spullen en geld moeten door de passagier goed worden opgeborgen of beveiligd. De piloot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van deze waardevolle voorwerpen, noch voor schade aan derden door vallende voorwerpen die toebehoren aan de passagier.
 8. De geplande vertrektijd, vertrekplaats, vluchtroute, vluchttijd, vluchtstijl en landingsplaats kunnen allemaal op elk moment voor of tijdens de vlucht worden gewijzigd – vooral om veiligheidsredenen – zonder dat de passagier het recht heeft om te beweren dat er geen betaling of een lagere betaling dan overeengekomen op het vliegticket verschuldigd is. Als de hele vlucht wordt geannuleerd door de piloot, is geen betaling voor de vlucht verschuldigd, maar een aangekocht bergticket of andere kosten die vóór de vlucht zijn gemaakt, worden niet terugbetaald.
 9. Als een passagier op het laatste moment “ter plaatse” annuleert, om welke reden dan ook, is hij verplicht de volledige vluchtprijs aan de piloot te betalen.
 10. Dit contract valt onder Oostenrijks recht. De plaats van jurisdictie is uitsluitend in het pilotengebied.

Deutsch

 1. Met der Unterzeichnung dieses Tandem-Paragliding-Tickets schließen der Passagier (oder seine Eltern/Erziehungsberechtigten) und der Tandempiloot einen Vertrag über die Beförderung im Flugzeug ab. Dieser Vertrag gilt nur zwischen den beiden Unterzeichnern. Das Unternehmen, bei dem die Buchung vorgenommen wurde (eventuell ein externer Provisionspartner), ist nicht Vertragspartner.
 2. Der Tandempilot erklärt, in guter Verfassung zu sein und verpflichtet sich, den vom Passagier (bzw. dessen Eltern/Erziehungsberechtigten) gebuchten Tandemflug professionell und sicher durchzuführen.
 3. Der Pilot bestätigt, dass die Wetterbedingungen sicher sind, dass er über alle Qualifikationen für das gewerbliche Tandem-Gleitschirmfliegen in Österreich verfügt, dass die Ausrüstung für einen Flug mit diesem Passagier geeignet ist und dass der Tandemschirm und der Tandem-Reservefallschirm rechtzeitig von einer zugelassenen Kontrollstelle überprüft wurden (siehe Rückseite des Flugbuches).
 4. Bij de start of bij de landing – meestal door Stolpern of door een defect van de passagiers – zijn Verletzungen en Schäden mogelijk, maar zeer zelden. Der Tandempilot ist in der Lage, nahezu jede erdenkliche Flugsituation sicher zu meistern, einschließlich des Werfens des Rettungsschirms in einer Notsituation. Er is dus een Restrisiko bestehen. Der Passagier (bzw. sein Erziehungsberechtigter) bestätigt, sich dessen bewusst zu sein.
 5. Der Passagier verpflichtet sich, alle Anweisungen des Piloten vor dem Start, während des Starts, während des Fluges, sowie vor der Landung und während der Landung Folge zu leisten. Der Fluggast muss entweder in guter körperlicher und geistiger Verfassung sein oder ist verpflichtet, etwaige körperliche oder geistige Beeinträchtigungen dem Piloten vor dem Start deutlich anzuzeigen und zu erklären.
 6. Zur Abdeckung allfälliger Ansprüche des Fluggastes (bzw. seiner Eltern/Erziehungsberechtigten) nach den Haftungsbestimmungen des Luftfahrtgesetzes, z.B. im Falle eines Unfalls, verfügt der Pilot über eine entsprechende Haftpflichtversicherung. Over de Umfang dieser Versicherung hinaus hat der Fluggast keinen Anspruch. Versicherungsdetails: zie de Rückseite des Ticketheftes.
 7. Gegenstände zoals Brille, Camera, Handy, Schuhe, Armbanduhr, Schmuck und andere Wertgegenstände sowie Geld sind vom Fluggast ordnungsgemäß zu verwahren bzw. zu sichern. Der Pilot übernimmt keine Haftung für den Verlust oder die Beschädigung dieser Wertgegenstände sowie für Schäden an Dritten durch herabfallende Gegenstände des Fluggastes.
 8. Die geplante Abflugzeit, der Abflugort, die Flugroute, die Flugzeit, die Flugart und der Landeort können jederzeit vor oder während des Fluges – insbesondere aus Sicherheitsgründen – geändert werden, ohne dass der Fluggast einen Anspruch darauf hat, dass keine oder eine geringere als die auf dem Flugschein vereinbarte Zahlung zu leisten ist. Als de hele vlucht door de piloten wordt bestuurd, is er geen toeslag voor de vlucht verschuldigd, maar een erworbenes Bergticket of andere vor dem Flug getätigte Kosten werden nicht erstattet.
 9. Bij een kortstondige stornering “vor Ort” door de Fluggast, op welke grond dan ook, is de Fluggast verplicht om de vollen Flugpreis aan de piloten te geven.
 10. Dieser Vertrag unterliegt österreichischem Recht. De standaard bevindt zich in het bereik van de piloten.

Nederlands

 1. Door ondertekening van dit tandem paragliding ticket sluiten de passagier (of zijn ouders/voogd) en de tandempiloot een contract voor luchtvervoer. Dit contract is alleen tussen beide ondertekenaars. Het bedrijf waar de boeking is gemaakt (eventueel een externe commissiepartner) is geen partij bij dit contract.
 2. De tandempiloot verklaart in goede conditie te verkeren en verplicht zich de tandemvlucht zoals geboekt door de passagier (of diens ouders/voogd) vakkundig en veilig uit te voeren.
 3. De piloot bevestigt dat de weersomstandigheden veilig zijn, dat hij of zij alle kwalificaties heeft voor commercieel tandemparagliden in Oostenrijk, dat de uitrusting geschikt is voor een vlucht met deze passagier en dat de tandemvleugel en tandemreserveparachute tijdig zijn gecontroleerd door een erkend controlepunt (zie achterkant ticketboek).
 4. Tijdens de start of landing – meestal door struikelen of wangedrag van de passagier – zijn verwondingen en schade mogelijk, hoewel zeer zeldzaam. De tandempiloot kan bijna elke denkbare vliegsituatie veilig aan, inclusief het werpen van de reddingsparachute in een noodsituatie. Desondanks blijft er een restrisico bestaan. De passagier (of zijn ouder/voogd) bevestigt zich hiervan bewust te zijn.
 5. De passagier verplicht zich om alle instructies van de piloot voor de start, tijdens de start, tijdens de vlucht, evenals voor de landing en tijdens de landing op te volgen. De passagier moet in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeren of is verplicht eventuele lichamelijke of geestelijke handicaps voor de start duidelijk aan de piloot te melden en uit te leggen.
 6. Voor de dekking van eventuele claims van de passagier (of zijn ouders/voogd) volgens de aansprakelijkheidsbepalingen van de Oostenrijkse “Luftfahrtgesetz”, bijvoorbeeld in geval van een ongeval, heeft de piloot een goede aansprakelijkheidsverzekering. De passagier kan geen aanspraak maken op iets dat buiten de reikwijdte van deze verzekering valt. Verzekeringsgegevens: zie achterkant ticketboek.
 7. Voorwerpen zoals brillen, camera’s, mobiele telefoons, schoenen, polshorloges, sieraden en andere waardevolle spullen en geld moeten door de passagier goed worden opgeborgen of beveiligd. De piloot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van deze waardevolle voorwerpen, noch voor schade aan derden door vallende voorwerpen van de passagier.
 8. De geplande vertrektijd, vertrekplaats, vluchtroute, vluchtduur, vluchtstijl en landingsplaats kunnen allemaal op elk moment voor of tijdens de vlucht worden gewijzigd – in het bijzonder om veiligheidsredenen – zonder dat de passagier het recht heeft om te beweren dat er geen betaling, of een lagere betaling dan overeengekomen op het vliegticket verschuldigd is. Als de hele vlucht door de piloot wordt geannuleerd, is geen betaling voor de vlucht verschuldigd, maar een aangeschaft bergticket of andere kosten die vóór de vlucht zijn gemaakt, worden niet terugbetaald.
 9. Last-minute “on site” annulering door de passagier om welke reden dan ook, verplicht de passagier om de volledige vluchtprijs aan de piloot te betalen.
 10. Dit contract valt onder Oostenrijks recht. De plaats van jurisdictie is uitsluitend in het gebied van de piloten.

عربي

 1. من خلال التوقيع على تذكرة الطيران الشراعي الترادفي هذه، يُبرم الراكب (أو والديه/ولي أمره) والطيار الترادفي قعداً لقنل الجوي. هذا العقد بين كلا الموقعين فقط. الشركة التي تم الحجز فيها (ربما تكون شريكاً بعمولة خارجية) ليست طرفاً في هذا العقد.
 2. يُقر الطيار الترادفي بأنه في حالة جيدة ويلتزم بأداء رحلة الطيرادفي باحترافية وأمان كما حجزها الراكب (أو والديه/ولي أمره).
 3. يؤكد الطيار أن الأحوال الجوية آمنة، وأن لديه جميع المؤهلات اللازمة لطيراعي الترادفي التجاري في التنمسا، وأن المعدات مناسبة للرحلة ع هذا الراكب وأن الجناح الترادفي والمظلة الاحتياطي الترادفية قد تم في الوقت المناسب من قطة مراقبة مرخصة (انظر الجانب الخلفي من دفتر التذاكر).
 4. أثناء الانطلاق أو الهبوط – غالباً بسبب تعثر الراكب أو سوء تصرفه – من المكن حدوث إصابات وأضرار رغم دنرتها. يستطيع الطيار الترادفي السيطرة على أي حالة طيران يمكن تخيلها بأمان تقريباً، بما في ذلك رمي مظلة الإنقاذ في حالة الطوارئ. وعلى الرغم من ذلك تبقى هناك مخاطر متبقية. يؤكد الراكب (أو والده/ولي أمره) أن يكون على دراية بذلك.
 5. يلتزم الراكب أو الراكبة باتباع جميع تعليمات قائد الطائرة قبلا النطلاق وأثناء الانطلاق وأثناء الرحلة وكذلك قبل الهبوط وأثناء الهبوط. يجب أن يكون الراكب إما في حالة بدنية وذهنية جيدة أو أن يكون ملزماً بذكر أي إعاقة بدنية أو ذهنية للطيار وشرحها بوضوح قبل بدء الرحلة.
 6. لتغطية أي مطالبات من جانب الراكب (أو والديه/ولي أمره) وفقاً لأحكام المسؤولية المنصوص عليها في قانون “Luftfahrtgesetz” النمساوي، على سبيل المثال في حالة وقوع حادث، يجب أن يكون لدى قائد الطائرة تأمين مناسب ضد المسؤولية. لن يطالب الراكب بأي شيء خارج نطاق هذا التأمين. تفاصيل التأمين: انظر الجانب الخلفي من دفتر التذاكر.
 7. يجب تخزين أو تأمين الأشياء مثل النظارات والكاميرا والهاتف المحمول والأحذية وساعة اليد والمجوهرات وغيرها من الأشياء الثمينة وكذلك الأموال بشكل صحيح من قبل الراكب. لا يتحمل قائد الطائرة أي مسؤولية عن فقدان أو تلف هذه الأشياء الثمينة أو تلفها، ولا عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب سقوط أشياء تخص الراكب.
 8. يمكن تغيير وقت البدء المقرر، ومكانطلاق، ومسار الرحلة، وقت الرحلة، ونمط الرحلة، ومكان الهبوط في أي وقت قبل الرحلة أو أثناءها – خاصةً لأسباب تتعلق بالسلامة – دون أن يكون للراكب القح في المطالبة بعدم دفع أي مبلغ أو دع مبلغ أقل من المتفق عليه في تذكرة الطيران. إذا تم إلغاء الرحلة بأكملها من قبل الطيار، فلا يستحق أي مدفوعات مقابل الرحلة، ولكن لن يتم استرداد تذكرة الجبل المكتسبة أو أي تكاليف أخرى تم دعها قبل الرحلة.
 9. الإلغاء في اللحظة الأخيرة “في الموقع”. من قِبل الراكب لأي سبب يمكن تخيله، يُلزم الراكب بدفع ثمن الرحلة بالكامل لطيار.
 10. يخضع هذا العقد للقانون النمساوي. يقع مكان الاختصاص القضائي حصرياً في منطقة الطيارين.